Annie Johansson växte upp i en liten by i skogen och försvinner gärna in i det textila hantverkets långsamma görande. Ett material och hantverk som intresserar henne utifrån dess djupt rotade relation till kropp och kroppslighet. I sitt arbete plockar hon ofta inspiration ur ämnen som privat och allmän åtrå, kroppens fenomenologi, nymaterialism, mysticism och människans relation till naturen. Med textilens språklighet skapar Annie skulpturer genom vilka hon undersöker det fysiska förhållande som våra kroppar förhandlar med föremål, rumslighet och material, på senare tid mer specifikt våra sensuella och ibland sexuella relationer till textila objekt. I hennes rumsliga installationer vill hon ofta premiera den kroppsliga förståelsen, framför det cerebrala, i mötet med hennes arbete. 
Annie Johansson grew up in a small village in the woods and likes to disappear into the slow making of textiles. A material and craft that interests her based on its deep-rooted relationship to body and corporeality. In her work, she often draws inspiration from topics such as private and public desire, the phenomenology of the body, new materialism, mysticism and our relationship to nature. With the language of textiles, Annie creates sculptures through which she explores the physical relationship that our bodies negotiate with objects, spaces and materials, more recently our sensual and sometimes sexual relations to textile objects. In her installations, she often wants to recognize our bodily understanding, over the cerebral, when encountering her work.